Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ TECHSYSTEM-POMPACIEPŁA.PL

 
1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. 


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej. 


3.  Niniejsza  polityka  prywatności  wyjaśnia  zasady  i zakres  przetwarzania  danych osobowych  Użytkownika,  przysługujące  mu  prawa,  jak  też  obowiązki  administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies. 


4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i  rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Stefan Kaprzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Tech-system Kaprzyk Stefan, z siedzibą przy: Plebiscytowa 200, 43-190 Mikołów, NIP: 954 221 42 80 (zwany dalej: „Właściciel"). 


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: W celu prawidłowego złożenia oferty oraz wykonania usługi osobie zainteresowanej. 


2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do 
a. zawarcia umowy; 
b. dokonania rozliczeń; 
c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług; 
d. przyjmowanie zapytań ofertowych 
e. wykonywania serwisu 


3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków  ciążących  na  administratorze  danych  oraz  realizacji  zadań  w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej. 


III. RODZAJ DANYCH 


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do jw. W cz. II ptk. 2 
- imię i nazwisko;      
- adres;   
- numer telefonu;    
- adres e-mail; 


b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: 
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury); 
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy). 


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO". 


2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji. 


3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia przygotowanie oferty za pośrednictwem strony internetowej. 


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. 


3.  Użytkownik  może  w każdej  chwili  wycofać  swoją  zgodę  na  przetwarzanie  jego danych  osobowych,  bez  podawania  przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania  danych może   dotyczyć  wskazanego  przez  Użytkownika  konkretnego  celu  przetwarzania  np. wycofanie  zgody  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  bądź  dotyczyć  wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze  strony internetowej,  wraz  ze wszystkimi  wcześniej  przetwarzanymi  przez  administratora danymi  osobowymi  Użytkownika.  Wycofanie  zgody  nie  wpłynie  na  już  dokonane czynności. 


4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas  dokonane  czynności.  Usunięcie  danych  oznacza  jednoczesne  usunięcie konta  Użytkownika,  wraz  ze wszystkimi  zapisanymi  i przetwarzanymi  do  tej  pory przez administratora danymi osobowymi. 


5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie  np.  co  do  przetwarzania  danych  w konkretnie  wskazanym  celu.  Sprzeciw nie  wpłynie  na  dotychczas  dokonane  czynności.  Wniesienie  sprzeciwu  spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi. 


6.  Użytkownik  może  zażądać  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  czy to przez  określony  czas,  czy  też  bez  ograniczenia  czasowego,  ale  w określonym zakresie,  co  administrator  będzie  obowiązany  spełnić. Żądanie  to  nie  wpłynie  na dotychczas dokonane czynności. 


7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane  dane  osobowe  Użytkownika.  Powinien  w tym  celu  napisać  prośbę  do administratora,  wskazując,  jakiemu  podmiotowi  (nazwa,  adres)  należy  przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator  przekazał.  Po  potwierdzeniu  przez  Użytkownika  swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe  Użytkownika.  Potwierdzenie  przez  Użytkownika żądania  jest  niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej. 


8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach. 


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie  nie  będzie  konieczne,  w celach  dowodowych,  zgodnie  z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych. 


2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych. 


3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych  transakcji,  gdyż  ich  przechowywanie  jest  związane  z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi. 


4.  Jeśli żadna  umowa  nie została  zawarta,  między  Użytkownikiem  i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania  przez  Użytkownika,  wycofania  zgody  na  pr zetwarzanie  danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych. 


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 
1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania dostawy na miejsce montażu lub realizacji zamówienia przez podwykonawcę. 


2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane  innym  podmiotom,  w celu  przesyłania  materiałów  marketingowych tych osób trzecich. 


3.  Dane  osobowe  Użytkowników  strony  internetowej  nie  są  przekazywane  poza obszar Unii Europejskiej. 


4.  Niniejsza  Polityka  Prywatności  jest  zgodna  z przepisami  wynikającymi  z art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

POMPY CIEPŁA